Forma studia

Kuzy interiérového designu IDK jsou koncipovány jako odborné akreditační studium. Výuka uplatňuje formy přednášek, prezentací, diskuzí, ateliérových cvičení, workshopů, simulaci modelových situací, nácvik obsluhy 3D software ad. 

 








 

Studenti dále postupně zpracovávají a naplňují zadané modelové projekty a cvičení. Prezentací a obhajobou závěrečného projektu potom stvrzují úspěšné absolvování kurzu a udělení certifikace MŠMT a diplomu Školy designu IDK.

Naše kurzy interiérového designu Vás přivedou do specializovaného oboru, kde se budete učit pravým dovednostem od profesionálů. Kurzy jsou uspořádány do tématických bloků, které umožňují podrobný a metodický přístup k dané disciplíně. Pomocí řady prostředků, materiálů, nástrojů, a technických a tvůrčích postupů získáte povědomí o procesu navrhování a významu problémů spojených s interiérovým designem.


Doufáme že Vaše zážitky z tohoto kurzu budou velmi cenné a přimějí Vás přistupovat k tomuto oboru s velkým tvůtčím nadšením. Design se netýká jen navrhování projektů, ale má Vás naučit pochopit Vaše bezprostřední okolí, pomoci Vám je formovat a zdokonalovat, a nacházet uspokojebí z toho, že se Vám to daří.

 

Garanty

Udělení "Osvědčení o rekvalifikaci na profesní činnost Designér/ka interiérů" akreditovaném na MŠMT motivuje držitele k získání živnostenského oprávnění v oboru "Návrhářská a aranžérská činnost".

Akreditace IDK garantuje profesní způsobilost absolventa kurzu v profesi interiérového návrhářství a designérství.


Cílová profesní praxe absolventa

Interiérový designér, Bytový architekt, Návrhář nábytku a interiérového designu, Interiérový specialista v architektonickém nebo projekčním studiu, Designér kuchyňského nebo koupelnového studia, Designér specializovaného studia s interiérovým designem, Konzultant v oblasti bytového poradenství, Odborný prodejce bytového designu ad.